Algemene voorwaarden Vos koffie

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn met uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van/bij/met/door Vos Koffie via haar webwinkel op  www.voskoffie.nl.  

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk door Vos Koffie  worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 1.3 Door het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/bestellingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Vos Koffie zijn vrijblijvend en geschieden onder  voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product (tijdelijk) niet meer leverbaar is dan wordt u na de door u gedane bestelling per eImail hierover  geïnformeerd. 

2.2 De door ons verstrekte informatie (o.a. afbeelding/omschrijving) met betrekking tot de aanbieding en/of het product is zo nauwkeurig mogelijk, maar kan niet meer  dan een algemene voorstelling van de aanbieding en/of het product geven. Eventuele afwijkingen geven u dan ook niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, behoudens en voor zover het recht van retour als aangegeven in artikel 5.3. 

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling op Vos  Koffie. Vos Koffie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde  voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden. De Vos koffie zal de totstandkoming  van de overeenkomst en de inhoud daarvan binnen 10 dagen na de totstandkoming  per eImail aan u bevestigen, waarbij de administratie van Vos koffie bepalend is.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s,  inclusief BTW en exclusief handelingI en verzendkosten, eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het  bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalingI of bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum  van creditering van de giroI respectievelijk bankrekening van Vos Koffie. 

3.3 Vos Koffie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in  het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke)voorschriften noodzakelijk is. 

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Vos Koffie gerechtigd (de  uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering/eigendomsvoorbehoud  

4.1 De door Vos Koffie op de website en in de orderbevestiging opgegeven  leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn lijdt nimmer  tot aansprakelijkheid van Vos Koffie en geeft u pas het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de overschrijding meer dan 30 dagen bedraagt. 

4.2 Vos Koffie is bevoegd om bij de aflevering van uw bestelling(en) gebruik te  maken van derden. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de aflevering is Vos Koffie gerechtigd de bestelling na ondertekening van de afleverbon aan derden op uw adres of aangrenzend adres over te dragen. Het risico ter zake van de producten  gaat na ondertekening van u of van derden op u over. 

4.3 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op  grond van enige overeenkomst aan Vos Koffie verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 5. Reclames , recht van retour en aansprakelijkheid 

5.1 Bij aflevering dient u te onderzoeken of het product aan de overeenkomst  beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient u Vos Koffie daarvan zo spoedig  mogelijk doch in ieder geval binnen zeven (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (email) en gemotiveerd  kennis te geven. 

5.2 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord,  heeft Vos Koffie de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te  vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

5.3 Overeenkomsten kunnen zonder opgave van redenen binnen zeven (7) dagen na  aflevering van het product worden ontbonden, door het afgeleverde product te retourneren aan Vos Koffie. Ontbinding is slechts mogelijk wanneer het  geretourneerde product ongebruikt en de (originele) verpakking ongeopend (koffie en aanverwante beperkt houdbare producten) en onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. Indien de retourzending door Vos Koffie is  ontvangen en geaccepteerd wordt u binnen 14 dagen gecrediteerd. 

5.4 Vos Koffie is slechts jegens u en/of derden aansprakelijk voor enigerlei schade  hoe ook genaamd en/of ontstaan met betrekking tot (de aflevering van) het product  indien en voor zover Vos Koffie daarvoor verzekerd is. Zulks is slechts anders indien er sprake is van grove schuld of opzet bij Vos Koffie en/of zulks uitdrukkelijk volgt uit  een met u overeengekomen (fabrieks)garantie. Vos Koffie is nimmer aansprakelijk  voor een hoger bedrag dan de bestelling. U vrijwaart Vos Koffie uitdrukkelijk voor iedere vordering welke derden jegens Vos Koffie indienen met betrekking tot (de  aflevering van) het product. 

 Artikel 6. Overmacht 

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vos Koffie in  geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling  op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk (email) mee te delen en zulks zonder dat Vos Koffie gehouden is tot enige schadevergoeding. 

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vos Koffie  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar  rekening komt. Onder overmacht wordt tevens begrepen alle problemen als gevolg van het gebruik van Internet, daaronder onder meer begrepen verminkingen van informatie, vertragingen, niet toegankelijkheid webwinkel/website en/of andere storingen etc.

Artikel 7. Diversen 

7.1 Indien u aan Vos Koffie schriftelijk opgave doet van een adres, is Vos Koffie  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Vos Koffie  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te  worden gezonden. 

7.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige  overeenkomst met Vos Koffie nietig en/of vernietigbaar is, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vos Koffie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling onverminderd de  toepasselijkheid van de overige bepalingen. 

7.3 Vos Koffie neemt uw gegevens, zoals naam, adres en eImail adres op in een  gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u  gesloten overeenkomst. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven. De wet bescherming persoonsgegevens is  hierop integraal van toepassing. 

 Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten  met Vos Koffie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de  daartoe bevoegde rechter in Nederland, zulks met uitsluiting van alle andere  arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. 

8.3 Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten

Start typing and press Enter to search

Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.